Автоматизація обліку нарахування амортизації на прикладі СВК "Багачанське" Хорольського району Полтавської області

дипломная работа

Вступ

Компютеризація народного господарства України - один з основних чинників підвищення ефективності виробництва, забезпечення розвитку економіки й техніки нашої країни згідно з вимогами міжнародних стандартів. Одне з провідних місць в управлінні підприємством займає сучасний бухгалтер. Він не лише відповідає за ведення рахунків бухгалтерського обліку, але і здійснює велику роботу по плануванню, контролю, оцінці і огляду господарської діяльності підприємства, по аудитуванню і розробці управлінських рішень.

Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. В першу чергу необхідно провести корінну реконструкцію його технічної і інформаційної бази на основі введення автоматизованої системи обліку, контролю і аудиту.

Керівники і фахівці, які повязані з конкретним управлінням не можуть обходитися без вірогідної оперативної зовнішньої і внутрішньої інформації при виробленні та прийнятті управлінських рішень, які спрямовані на покращення виробничої, господарської та іншої діяльності керованого ними суб`єкта управління. Діючі системи автоматизованої або машинної обробки економічної інформації, як правило, забезпечують внутрішньою інформацією лише бухгалтерський облік, статистику, складання зведеної звітності, тощо. А тому необхідну інформацію для вироблення та прийняття управлінських рішень керівники здебільшого вимушені збирати і обробляти вручну або іншим неефективним способом. При виконанні такої технічної роботи вона дорого коштує і забирає багато часу- їм не вистачає інколи часу для оперативного аналізу процесів, які відбуваються на ринку та у виробничо-господарській діяльності, тому вони наспіх підготовлюють управлінські рішення, які не завжди оптимальні і ефективні. Врешті зазнають збитків виробництво та інші ланки, що за умов ринкових відносин призводить об`єкт управління до банкрутства.

Для того, щоб підвищить оперативність і покращити якість управління, а також щоб постійно вдосконалювати методи управління, потрібно забезпечувати керівників своєчасною і об`єктивно необхідною інформацією зовнішнього і внутрішнього характеру, яку б вони використовували при виробленні та прийнятті управлінських рішень.

Розробки вчених і практиків спрямовані на всебічну комп`ютеризацію, з одного боку, правової, ділової, економічної інформації, яка стосується автоматизації управління в організаційно-економічних об`єктах різних рівнів і призначень, з іншого-соціально-побутової інформації, яка потрібна населенню як послуга для забезпечення нормальної життєдіяльності.

1. Теоретико-методологічні аспекти організації обліку нарахування амортизації при обробці інформації ПЕОМ

Агропромисловий комплекс - один з найбільших і важливих секторів економіки України. Тут формується основна частина продовольчих ресурсів та майже ѕ роздрібного товарообороту, що впливає на гарантування продовольчої безпеки держави, розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків, покращення життєвого рівня населення.

Статтею 15 Конституції України[1]затверджується право власності, держава при цьому забезпечує захист прав усіх субєктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а згідно статті 42 кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. На землю , врешті, прийшов господар-власник і переконливо довів, що він господарює ефективніше.

З метою припинення спаду, стабілізації та нарощування агропромислового виробництва згідно з розпорядженням Президента України від 01.12.98 №574 розроблена Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села України на 1999-2010 р.

Реалізація права власності на бізнес запроваджується шляхом створення підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку. На сьогоднішній день основні питання, повязані з правовими аспектами створення, реорганізації й ліквідації господарюючих субєктів визначаються Господарським кодексом України. [3]

Указом президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999року започаткований новий етап аграрної реформи в країні, який спрямовується на перенесення центра ваги соціально-економічних перетворень безпосередньо у виробничу сферу на місцях. Зроблено винятково важливий крок упослідовному здійсненні аграрної реформи, що підтверджуються позитивним сприйняттям Указу переважною більшістю всіх верств трудового селянства. [4]

Прийнятий в 1999 році Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» передбачає здійснення регулювання бухгалтерського обліку у напрямку гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Саме цей закон встановлює основні принципи бухгалтерського обліку, визнавши його далі базовими для складання будь-якої звітності, в якій містяться вартісні показники [5]

Ще до прийняття зазначеного закону неодноразово ставились питання про реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Відповідна Програма [6], затверджена КМУ, визначила основні завдання реформи - створення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), серед яких при розгляді даної теми слід зупинитись на «Основні засоби», так як нарахування амортизації в більшості випадках здійснюється на основні засоби підприємства.

Для регулювання обліку при автоматизованій формі обліку необхідно звернутись до законів «Про електронні документи та електронний документообіг» [8], «Про інформацію»[9], «Про захист інформації в автоматизованих системах» [10]. В даних законах наведено принципи ведення обліку при автоматизованій системі обліку та висвітлюються основні питання організації ведення бухгалтерського обліку з використанням компютерних систем.

П(С)БО 16 «Витрати» визначає формування бухгалтерського обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності. [11]. П(С)БО 2 «Баланс» визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей [12]. В Даному П(С)БО відображається основні засоби, які розташовані у І розділі активу балансу.

Для обліку активів, капіталу і зобовязань передбачено План рахунків бухгалтерського обліку [13], що є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності. У ньому наведені за десятковою системою коди і найменування синтетичних рахунків і субрахунків, що розміщуються в певних класах.

Відповідно до статті 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" обліково-економічна інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизуються на рахунках бухгалтерського обліку шляхом занесення методом подвійного запису до регістрів синтетичного і аналітичного обліку з використанням типової кореспонденції рахунків. Господарські операції мають бути відображені у регістрі за той місяць, в якому вони були здійснені. Підприємство повинно забезпечити запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у регістрах бухгалтерського обліку, а також належне їх зберігання протягом встановленого строку.

При автоматизації обліку Хілінський Ю. пропонує застосовувати звітність в електронній формі. Зокрема він наголошує, що податкова звітність може бути надана за добровільним рішенням платника податку податковому органі в електронній формі, за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку визначеного законодавством [16].

В своїй статті Кириченко В. вказує, що згідно з Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств» платники податків мають право віднести до валових будь-які витрати, пов`язані з поліпшенням основних засобів, які підлягають амортизації, в сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок такого звітного кварталу. Для оподаткування витрати пов`язані з проведенням демонтажу, ремонту і введення в експлуатацію основних фондів не можна кваліфікувати як витрати, пов`язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації. По суті, вони є витратами, пов`язаними з доведенням об`єкта до стану, придатного для використання в господарській діяльності, тому на їх суму потрібно збільшити балансову вартість об`єкта і амортизувати його згідно з чинним законодавством [17].

Важливим питанням є питання амортизації основних засобів які були одержані безкоштовно. Щоб визначити як амортизувати основні фонди отримані безкоштовно, достатньо прочитати визначення терміну Амортизація з Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств». Отже, амортизація основних фондів і нематеріальних активів - це поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податків у межах норм амортизаційних відрахувань. Таким чином, якщо підприємство отримало безкоштовно основні фонди витрат воно по їх придбанню не несло, і тому амортизувати нічого непотрібно [18,19]. Обєкти основних засобів зараховуються на баланс підприємства за фактичною собівартістю, яка склалася в результаті викупу у громадян сільськогосподарської техніки. У цьому випадку - це договірна вартість плюс вищевказані витрати. Визначає в своїй праці «основні засоби: оцінка та переоцінка сільськогосподарської техніки викупленої у громадян» Харитонова А. і вказує, що: «Мінфін рекомендує (п.34 Методичних рекомендацій №561) підприємству переоцінити обєкти основних засобів, якщо залишкова вартість у порівнянні із справедливо. Вартістю відрізняється більш ніж на 10% (поріг істотності)» [27].

Питання амортизації основних засобів розглянула також Могилова М.М. В Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств» зазначено, що операції з включення основних фондів до складу статутного фонду прирівнюються до придбання таких основних фондів із подальшим віднесенням їх до відповідних груп. При цьому балансова вартість основних фондів, внесених до статутного фонду товариства, визначають погоджену засновником товариства їх справедливу вартість, визначену згідно з ПСБО №7 „Основні засоби» [20].

В сучасних ринкових умовах сільськогосподарські підприємства використовують спрощену систему оподаткування, в зв`язку з цим велику увагу необхідно приділити податковому обліку при обліку основних засобів та нарахування амортизації .

Тему обліку ПДВ при продажу раніше експлуатованих основних засобів розглянув також Іванченко М. в своїй праці „Сільськогосподарське підприємство продає основні засоби: як бути з ПДВ». Він стверджує, що при продажі основних засобів які були придбані раніше необхідно суму ПДВ яку сплатили при придбанні розподілити між двома деклараціями з ПДВ. Це необхідно внаслідок того, що ми придбали основні засоби для потреб власного сільськогосподарського виробництва, а продаємо його не як продукцію свого виробництва [21-23].

Микола Білуха розглядаючи, на даному етапі розвитку важливу тему„Застосування АРМ бухгалтера в обліку і контролі на підприємстві», стверджував, що АРМ бухгалтера забезпечує розв`язання завдань бухгалтерського обліку з найменшою трудомісткістю. При цьому в технології виробництва і використанні (реалізації) облікових даних доцільно застосовувати діалоговий режим, який виключає ручну або пакетну обробку даних. Технологія автоматизованих робочих місць розробляється для працівників, які не мають досвіду програмування комп`ютерних систем, а є користувачами [24].

В Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ [28] вказано, що якщо будівлі стоять поруч і мають загальну стіну, але кожна з них - самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними обєктами. Земля і будівлі розташовані на ній є окремими основними засобами і нарахування амортизації в бухгалтерському обліку відображаються окремо.

А.О.Ніколашин розглядає поняття електронного документообігу при бухгалтерській системі. Він розглядає позитивні і негативні моменти при автоматизації бухгалтерського обліку. Автоматизація передбачає зменшення затрат праці, покращується оперативність документообігу та дає змогу оптимізувати роботу працівників підприємства. Однак при цьому збільшується трудоміскість праці, знижується ефективність поділу праці, погіршується оперативність обліку і аналізу.[ 29]

У бухгалтерському обліку згідно п.4 ПСБО 7 «Основні засоби» під терміном «обєкт основних засобів» слід розуміти закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений обєкт, призначений для використання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно зєднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальне пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначеним основним засобам, або частина такого активу. Також на даний обєкт заведена інвентарна картка в якій зазначена балансова, ліквідаційна вартості та строк корисного використання, що робиться з метою правильного нарахування амортизації на даний обєкт згідно з методом вказаним в Наказі про облікову політику. Для цілей податкового обліку поняття обєкта основних фондів не встановлено, оскільки п.8.3 статті 8 Закону України «Про прибуток» передбачає пообєктний облік основних фондів тільки для першої групи. Цей та інші недолік в законодавстві України з обліку був розглянутий Галена Т.В. в її науковій статті «організація первинного обліку на підприємствах» [30].

У сучасних умовах існує чимало комп`ютерних систем обліку. Серед них Білоусько В.О. у своїй статті розглядає такі програми як: «1С бухгалтерія», «Парус», «Fin expert 4.1for Windows» для бухгалтерського обліку.[31 ]

Л.Г. Панченко, О.В.Мелешко стверджують, що на ринку програмного забезпечення останнім часом зявилася велика кількість бухгалтерських програм, які с спеціалізованими відповідно до характеру діяльності підприємства. Діяльність агропромислових підприємств с специфічною і відрізняється від інших галузей народного господарства. Галузева специфіка підприємств АПК вимагає від українських виробників програмного забезпечення створення спеціалізованих бухгалтерських програм. Серед них вони виділяють програму «АРМ бухгалтера» [32 ].

М.Білуха стверджує, що незважаючи на досить поширене використання ПЕОМ, повністю автоматизованих систем, які б охоплювали всі ділянки обліку і контролю матеріально-технічних ресурсів, поки що не має[35].

Сучасний бухгалтер повинен не тільки достовірно та своєчасно відображати в обліку фінансово-господарську діяльність підприємства, а миттєво реагувати на зміни в нормативно-правовій базі, правдиво відображати результати змін в фінансовій і податковій звітності. Останніми роками на базі колишніх колективних сільськогосподарських підприємств створені нові форми господарювання: господарські товариства, сільськогосподарські виробничі кооперативи, приватні підприємства, агрофірми, фермерські господарства. Основним видом діяльності таких підприємств є виробництво сільськогосподарської продукції, первинна її обробка та реалізація. [38] Н.М. Ткаченко, В.В. Квачан провели аналіз стану бухгалтерського та податкового обліку, проблеми автоматизації їх ведення та можливості існуючих на сьогодні в Україні відповідних програмних продуктів. Для підприємства одним із важливих етапів автоматизації обліку є проведення правильної оцінки складу та обсягу необхідного документообігу, визначення переліку документів, які мають вестися в електронній формі, а які в паперовій. В звязку з цим необхідно чітко визначити завдання автоматизації [39].

Стосовно управлінського обліку, слід відмітити, що комплексна автоматизація обліку дозволяє не тільки створити базу інформації, але й якісно опрацювати її, при цьому завдяки автоматизованій обробці інформації зменшується кількість помилок в бухгалтерському обліку. [40] Завдяки веденню прогресивних форм ведення бухгалтерського обліку надзвичайно складне. Із використанням ЕОМ вона зросла ще більше [41].

Раціональна організація бухгалтерського обліку передбачає таку його побудову, при якій він забезпечує своєчасне виконання важливих функцій в справі планування при мінімальних затратах засобів праці. [43] Сучасними дослідженнями автоматизації бухгалтерського обліку є покращення інформаційного забезпечення органів управління і контролю за рахунок введення, обробки, видачі облікових даних [44].

Оскільки у процесі управління сільськогосподарським виробництвом облік є найбільш трудомісткою ділянкою, то якраз із нього починається компютеризація управлінських робіт. До того ж наявність сталої інформації створює сприятливі умови для використання обчислювальної техніки. [45] Але необхідно розвивати не лише автоматизацію бухгалтерського обліку, а й компютеризацію усього сільськогосподарського виробництва. Це передусім створення програмного забезпечення з аналізу основних видів діяльності [46].

Отже, з вищесказаного видно, що проблема обліку амортизації необоротних активів, а з них в першу чергу амортизації основних засобів та автоматизація облікового процесу залишається найбільш розповсюдженою в наукових доповідях, статтях та працях видатних вчених, які занепокоєні станом законодавства та невідповідності податкового та бухгалтерського обліків з обліку основних засобів і та автоматизацією облікового процесу.

Делись добром ;)