logo
Книги Облік у банках / Герасимович_Учет и аудит в банках / ьлєс+ смс / Gerasim12-14

Програма внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій

№ з/п

Аудитором перевіряється

Необхідно встановити

1

Законність здійснення операцій

Наявність необхідних пунктів ліцензій, письмових дозволів

Наявність необхідних підрозділів банку, передбачених законами та нормативними документами НБУ

Наявність працівників необхідної кваліфікації, якщо це передбачено

Відсутність порушень законодавства щодо надання кредитів (це стосується обмеження процентної ставки та цільового використання кредитних коштів)

Відповідність договорів, якими оформлюються кредитні операції, чинному законодавству (чи існує можливість визнання їх недійсними)

2

Нормативна регламентація кредитної роботи

Наявність внутрішніх нормативних документів, що регламентують операції, які здійснюються (Положення, технологічні карти)

Відповідність внутрішніх нормативних документів вимогам законодавства та НБУ

Актуальність внутрішніх нормативних документів

3

Організація роботи органів та підрозділів, що безпосередньо приймають рішення та супроводжують кредитні операції

Наявність документів, що регламентують роботу відповідального органу банку, що приймає рішення щодо кредитування (Правління, Кредитний Комітет, ін.)

Наявність документів, що регламентують роботу підрозділу (підрозділів), які безпосередньо здійснюють кредитні операції

Відповідність механізму прийняття рішення щодо доцільності надання кредиту (зміни умов кредитної операції) та його документального оформлення внутрішнім нормативним документам

Відповідальність та повноваження осіб, що безпосередньо беруть участь у процесі супроводження кредитних операцій

4

Якість прийняття рішень щодо доцільності проведення кредитних операцій

Обґрунтованість прийнятих рішень

Глибина та якість вивчення проектів, що пропонуються до кредитування

Документальне оформлення аналізу

Участь інших підрозділів банку у процесі вивчення кредитних проектів (служба безпеки, юридична служба та ін.)

5

Якість виконання рішень органу, що приймає рішення щодо доцільності проведення кредитної операції

Відповідність умов договорів прийнятим рішенням

6

Якість супроводження кредитних операцій

Наявність усіх необхідних документів у кредитних справах клієнтів (необхідні юридичні документи, фінансова звітність, документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, юридичні документи на предмет застави, інші необхідні документи)

Актуальність документів, отриманих від позичальника (передусім це стосується фінансової звітності)

Наявність внутрішньобанківських бухгалтерських документів (списання/погашення коштів, нарахування/погашення процентів, оприбуткування застави тощо) та їх відповідність умовам договорів

Наявність документів (копій), які підтверджують правомочність здійснення операцій (рішення відповідного органу), відповідність параметрів операцій прийнятим рішенням (строки, суми, процентні ставки, забезпечення, інші умови)

Своєчасність проведення операцій (надання та погашення коштів, нарахування процентів, їх сплата, перенесення на рахунки пролонгації, прострочення, перенесення на рахунки прострочених процентів, що не сплачені)

Наявність та актуальність документів, щодо перевірки цільового використання кредитних коштів, фінансового стану позичальника та стану забезпечення)

7

Якість роботи з проблемною заборгованістю

Своєчасність та правомірність визначення заборгованості проблемною (сумнівною, безнадійною)

Своєчасність проведення необхідних організаційних та юридичних процедур щодо повернення заборгованості (у тому числі за рахунок реалізації забезпечення)

Своєчасність та правильність списання безнадійної заборгованості

8

Стан та динаміка кредитного портфелю

Стан та структура кредитного портфеля на звітні дати

Динаміка кредитного портфеля за звітний період

Динаміка кредитного портфеля в розрізі строкових, пролонгованих, прострочених та сумнівних кредитів

Динаміка кредитного портфеля в розрізі рівня кредитного ризику («стандартні», «під контролем», «субстандартні», «сумнівні», «безнадійні»)

Вивчення концентрації кредитного портфеля за галузями економіки

9

Якість та повнота сформованих резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків

Виконання вимог внутрішньобанківської методики класифікації кредитних операцій за рівнем кредитного ризику

Документальне оформлення здійсненої класифікації

Своєчасність, повнота та правильність формування резервів

Своєчасність та правомірність використання резервів

Проведення перевірки згідно з програмою, що пропонується, дасть можливість зробити висновки та надати рекомендації й пропозиції щодо якості прийняття рішень, організації кредитної роботи. Крім того, перевірка допоможе визначити реальний стан кредитного портфеля банку.

У процесі реалізації програми перевірки доцільно особливу увагу звернути на найпоширеніші помилки та недоліки у кредитній роботі:

1. Недостатній аналіз програми, що пропонується до кредитування, на стадії прийняття рішення про доцільність проведення операцій.

2. Відсутність документально оформлених експертних висновків, на підставі яких приймається рішення.

3. Відсутність документів про перевірку забезпечення, відсутність експертної оцінки забезпечення.

4. Невідповідність кредитних договорів, договорів застави, інших договорів чинному законодавству, що може призвести до визнання їх недійсними.

5. Відсутність перевірки повноважень осіб, що підписують договори з боку позичальника.

6. Помилки у нарахуванні процентів.

7. Несвоєчасність урахування на позабалансових рахунках забезпечення.

8. Несвоєчасність віднесення несплачених в установлений строк відсотків на відповідні рахунки.

9. Несвоєчасність та неправомірність перенесення позичкової заборгованості на рахунки пролонгації, прострочення, сумнівної заборгованості.

10. Несвоєчасність внесення застави до Державного реєстру застав рухомого майна.

11. Помилки в класифікації кредитів за рівнем кредитного ризику.

12. Помилки у врахуванні забезпечення під час розрахунку суми резервів, що підлягає формуванню.

13. Неправомірність та несвоєчасність використання резервів.

Як свідчить практика, у кредитних справах найчастіше відсутні: